Over de stichting

Hier vindt u informatie over de historie van de Q.M. Gastmann-Wichers Stichting, de missie en doelstellingen en de samenstelling van het bestuur. Ook kunt u hier de statuten downloaden en de jaarverslagen.

Historie

De Q.M. Gastmann-Wichers Stichting is vernoemd naar mevrouw Q.M. Gastmann-Wichers, die zich in het begin van de 20ste eeuw inzette voor medische en sociale steun aan leprapatiënten, zowel in Indonesië als in Nederland.

Aankomst vanuit Indonesie in Rotterdam
Aankomst in Rotterdam vanuit Indonesie

De Stichting werd opgericht op 11 mei 1950 voor de opvang, behandeling en verzorging van leprapatiënten, die na de Tweede Wereldoorlog uit Indonesië naar Nederland kwamen. De meeste patiënten reisden per schip en kwamen aan in de havens van Rotterdam of Amsterdam.

De Centrale Organisatie ter Bestrijding van Huid- en Geslachtsziekten te Rotterdam (C.O.H.-G.) werd namens de Regering belast met de opvang en behandeling van deze patiënten.

De medisch leider van de C.O.H.-G., de dermatoloog dr. E. H. Hermans, nam in 1950 het initiatief tot deze Stichting om alle bij dit leprawerk in Nederland betrokken instanties bij elkaar te brengen.

De C.O.H.-G. zorgde voor de opvang van patiënten en gaf gratis poliklinische behandeling. Voor ziekenhuisopname konden de patiënten terecht in het Havenziekenhuis of het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam.

Het vinden van een blijvend onderkomen voor deze patiënten bleek in 1950 een groot probleem, wegens toen bestaande vooroordelen over lepra. Uiteindelijk gaf een voormalig lepra sanatorium op het landgoed “Heidebeek” te Heerde uitkomst. Het bood in 1960 huisvesting aan 45 patiënten. Geleidelijk nam daarna het aantal patiënten er af, omdat door betere voorlichting ook elders mogelijkheden voor huisvesting kwamen. In 1972 kon het sanatorium worden gesloten.

Poort naar voormalige leprozerie Amsterdam
Poort naar voormalige leprozerie Amsterdam

In dezelfde periode kwamen ook patiënten uit Suriname naar Nederland en werden de Academische ziekenhuizen bereid gevonden de medische behandeling van leprapatiënten op zich te nemen, waarbij de centrale rol van de C.O.H.-G. werd overgenomen door de dermatologische kliniek van het Binnengasthuis te Amsterdam. De Stichting kon zich toen volledig wijden aan de bevordering van kennis over lepra bij artsen en verpleegkundigen.

Daarnaast ging de Stichting zich ook richten op het geven van financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leprabestrijding in de ruimste zin van het woord. Zo zijn op initiatief van de Stichting hoogleraren benoemd met aandachtsgebied Lepra aan de Universiteit van Leiden, Amsterdam en Rotterdam.

 

 

 

Missie en doelstellingen

  • Het bevorderen van onderwijs en kennisoverdracht in ruime zin, met betrekking tot de ziekte “lepra“
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de ziekte “lepra“
  • Het verlenen van financiële bijdragen aan wetenschappelijke onderzoeken op grond van aan de stichting voor te leggen projecten van onderzoek met betrekking tot de ziekte “lepra”, zulks ter beoordeling van het bestuur
  • Het verlenen van financiële tegemoetkomingen aan de lepra patiënten in Nederland voor zover zulks niet geschiedt op grond van de onderscheidene wetten en voorzieningen van Overheidswege, zulks ter beoordeling van het bestuur.
  • Al datgene te verrichten, dat strekt in het belang van het voorkomen van lepra en de behandeling van lepra patiënten

Bestuur

Voorzitter: Prof. Dr. Willem van Eden, Emeritus Hoogleraar Universiteit Utrecht

Secretaris: Prof. Dr. Annemieke Geluk, Hoogleraar Universiteit Leiden

Penningmeester: Drs. Liesbeth Mieras, Hoofd Medical Technical Department NLR

Statuten

Onderstaand kunt u de PDF downloaden van de statuten.

Statuten: Statuten Q.M. Gastmann-Wichers Stichting

Colofon

Deze website is ontwikkeld door Ella van den Berg.

Bronvermelding foto’s:

  • Foto’s homepage via Flickr Creative Commons: Sebastien Wiertz (‘knowledge’), Nathan Gibbs (‘euro’s’), Sobriquet.net (foto studieboek) en NSRE (foto laboratorium)
  • Foto’s Bangladesh, Nepal, Brazilië: Annemieke Geluk
  • Overige foto’s: privé bezit

Er is met zorg gekeken naar de juiste bronvermelding. Indien u van mening bent dat uw foto ten onrechte is gebruikt, verzoeken wij u contact op te nemen met de stichting.