Subsidie

 

Foto scriptie bron Schneider FlickrSubsidiebeleid

De Q.M. Gastmann-Wichers Stichting stimuleert kennisontwikkeling door middel van onderzoek en onderwijs op het gebied van lepra. Voor kleinere projecten, anders dan het wetenschappelijk onderzoek dat wij al ondersteunen, kunt u een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning (maximaal. €2.500). Te denken valt aan projecten op het gebied van educatie en andere vormen van kennisoverdracht (b.v.  seminars), studentenscripties, etc. We streven er naar minimaal 1 studentenproject per jaar te ondersteunen.

Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvragen en toetst deze aan de volgende criteria:

 • De resultaten komen ten goede aan kennis over lepra en/of de bestrijding daarvan.
 • Het project is innovatief van aard. Het project moet van voldoende kwaliteit zijn op het gebied waar het opereert. Dit moet te beoordelen zijn aan de hand van een goed beschreven voorstel.
 • Het project moet adequaat georganiseerd zijn. Dit geeft u aan via een gedetailleerde projectbeschrijving, incl. begroting, planning, doelstelling, begin- en einddatum, projectorganisatie.
 • Het project dient in Nederland te worden uitgevoerd, c.q. vanuit Nederland te worden gecoördineerd.

Aanvragen subsidie

 • De aanvrager maakt gebruik van het door de stichting voorgeschreven aanvraagformulier. U kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden.
 • Subsidie aanvragen dienen voor 1 november, voorafgaand aan het jaar waarover subsidie wordt aangevraagd, ingestuurd te worden.
 • Uw  aanvraag is voorzien van een samenvatting van maximaal 250 woorden. U voegt de projectbeschrijving bij als bijlage.
 • U geeft aan of er andere subsidiebronnen zijn. Het moet duidelijk zijn wie het project begeleidt en op welke wijze de voortgangsbewaking plaatsvindt. Na het beëindigen van het project dient een  eindrapportage te worden ingeleverd.
 • In externe uitingen van uw project erkent u subsidiëring door de Stichting.
 • Het toegekende bedrag wordt gefaseerd overgemaakt, afhankelijk van de voortgangsrapportages. In principe wordt 50 procent vooruit betaald en 50 procent na het indienen van de eindrapportage, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien er sprake is van meerdere subsidieverstrekkers bij het project, dient u aan te tonen dat de gezamenlijke subsidieverstrekkers voldoende financiële middelen hebben toegezegd, zodat de financiën het slagen van het project niet in de weg staan. U dient dit vóór de uitbetaling van de eerste termijn aan te tonen.

U stuurt uw volledige aanvraag naar:

Q.M. Gastmann Wichers Stichting

t.a.v. Prof. Dr. W.R. Faber, secretaris

Email info@gastmann-wichers.nl

 

Toekenningprocedure

Het bestuur van de stichting beoordeelt de ingediende aanvragen. Zij  heeft de mogelijkheid om, indien nodig, naar eigen inzicht nader advies in te winnen.

Download hier het aanvraagformulier: Aanvraagformulier subsidie Gastmann Wichers stichting